Algemene Voorwaarden Bitonic B.V.

Inleiding

Deze gebruikersovereenkomst en de daarin opgenomen (algemene) voorwaarden (de Gebruikersovereenkomst), die aan u ter beschikking gesteld worden en vervolgens uitdrukkelijk aanvaard moeten worden voordat u een account kan aanmaken en u van de Diensten (zoals hierna gedefinieerd, net als alle woorden met een hoofdletter) gebruik kunt maken, zijn te allen tijde en exclusief van toepassing op uw relatie met Bitonic en de Stichting en alle door hen aan u te leveren Diensten.

De Gebruikersovereenkomst is een overeenkomst tussen u, de Gebruiker enerzijds en Bitonic en de Stichting anderzijds. De Stichting heeft als enige taak en doel om Fondsen van Gebruikers apart te houden om zodoende een van Bitonic afgescheiden vermogen te creëren.

Bitonic is een instelling in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarom heeft Bitonic zich moeten registreren bij DNB. DNB heeft Bitonic geregistreerd onder nummer R125217. Let op: dit betekent niet dat DNB toezicht houdt op de financiële gezondheid van Bitonic. Bitonic en de Stichting staan niet onder toezicht van de AFM. Bitonic is geen bank en geen kredietinstelling. Het depositogarantiestelsel en de beleggerscompensatieregeling zijn niet van toepassing op de door Bitonic aangeboden Diensten.

De Gebruikersovereenkomst dient in zijn samenhang met het geheel van de volgende Bijlagen te worden uitgelegd:

Risicoverklaring

 1. Gebruiker begrijpt dat er risico’s verbonden zijn aan het gebruik van de Diensten en heeft zorgvuldig afgewogen of zijn financiële situatie en risicotolerantie passend zijn voor het gebruik van de Diensten.
 2. Gebruiker beschikt over de relevante kennis om op een verantwoorde wijze, weloverwogen beslissingen te nemen aangaande de Koop en/of Verkoop van Bitcoin.
 3. Gebruiker verklaart op eigen risico over te gaan tot de Koop en/of Verkoop van Bitcoin en begrijpt dat voltooide Transacties in beginsel niet ongedaan kunnen worden gemaakt of kunnen worden teruggedraaid.
 4. Gebruiker begrijpt dat Bitonic geen adviezen verstrekt aangaande de Koop en/of Verkoop van Bitcoin. Wanneer Bitonic het vermoeden heeft dat Gebruiker direct of indirect betrokken is bij fraude, oplichting of andere illegale activiteiten, wordt Gebruiker gewaarschuwd.

Artikel 1: Definities

Account
Een Account bij Bitonic, dat toegang geeft tot de Diensten.
API
Een (openbare) Application Programming Interface waarmee op een geformaliseerde manier informatie kan worden uitgewisseld tussen Bitonic en Gebruiker of geautomatiseerd Orders kunnen worden uitgevoerd op BL3P.
App
Een mobiele applicatie uitgegeven door Bitonic.
Bitonic
Bitonic B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1018 BH) Amsterdam aan de Hoogte Kadijk 143 F 8, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58276149.
Bitonic Portfolio
Een door Bitonic gehoste wallet (gekoppeld aan een specifieke Gebruiker) die Gebruiker in staat stelt om via de App en/of Website Bitcoin en/of Eurotegoed te bewaren.
Bits
Een dienst waarmee Gebruiker periodiek Bitcoin kan kopen en laten versturen naar een gehoste en/of zelf-gehoste wallet die eigendom is van Gebruiker.
Bitcoin
Een cryptoactivum als bedoeld in artikel 3 lid 1 onder 5 MiCA.
BL3P
Een dienst waarmee Gebruiker Bitcoin kan kopen en/of verkopen met Markt- en/of Limiet Orders en Bitcoin en/of Eurotegoed kan bewaren. Tevens een cryptoactivahandelsplatform als bedoeld in artikel 3 lid 1 onder 16 sub b MiCA.
Diensten
Alle Diensten die Bitonic aanbiedt via de App en/of Website.
Euro
Een officiële valuta die kan worden gebruikt voor de Koop en/of Verkoop van Bitcoin.
Eurotegoed
Een betaalinstrument met beperkte gebruiksmogelijkheid dat door Bitonic wordt uitgegeven. Dit instrument wordt á pari uitgegeven bij ontvangst van Euro door de Stichting en stelt Gebruiker in staat om binnen een beperkt netwerk over te gaan tot de Koop en/of Verkoop van Bitcoin.
Fondsen
Bitcoin en Euro dat in bewaring is genomen door de Stichting die door de Stichting apart worden gehouden om zodoende een van Bitonic afgescheiden vermogen te creëren.
Gebruiker
Een natuurlijke of rechtspersoon die een geverifieerd Account heeft en gebruikmaakt van de Diensten.
Incident
Een gebeurtenis waarbij een derde zich wederrechtelijk en zonder toestemming toegang verschaft tot de persoons- en andere gevoelige gegevens in het Account van Gebruiker, zoals het stelen van privacygevoelige informatie en/of het onbevoegd verrichten van een of meerdere Transacties.
Koop
Een aankoop van Bitcoin voor Euro en/of Eurotegoed.
Lightning
Een tweedelaags netwerk gelinkt aan de Bitcoin blockchain, waarmee Gebruiker op BL3P Bitcoin kan storten en opnemen.
Limiet Order
Een ‘Limiet Order’ is een instructie van Gebruiker om tegen een gespecificeerde minimum- of maximumprijs Bitcoin te kopen en/of verkopen.
Markt Order
Een ‘Markt Order’ is een instructie van Gebruiker om onmiddellijk tegen de op dat moment best beschikbare prijs Bitcoin te kopen en/of te verkopen.
MiCA
Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937.
Netwerk­bevestiging
De opname van een Bitcointransactie in een blok van de Bitcoin-blockchain.
OTC
Een dienst waarmee Gebruiker Bitcoin kan kopen en/of verkopen voor een vooraf afgesproken prijs (quote), buiten de App of Website om.
Ontvangst­adres
Een Ontvangstadres betreft een Bitcoinadres van een gehoste en/of zelf-gehoste wallet die eigendom is van Gebruiker of een Bitcoinadres van een door Bitonic gehoste wallet (van Bitonic zelf of gekoppeld aan een specifieke Gebruiker).
Order
Een ‘Limiet Order’ of ‘Markt Order’.
Orderboek
Een overzicht van openstaande Limiet Orders (zowel vraag als aanbod) op BL3P.
Retour­adres
Een door Gebruiker opgegeven Bitcoinadres van een gehoste en/of zelf-gehoste wallet die eigendom is van Gebruiker.
Stichting
Stichting Bitonic Payments, een stichting naar Nederlands recht, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1018 BH) Amsterdam aan de Hoogte Kadijk 143 F 8, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58799117.
Transactie
Transactie tussen Bitonic en Gebruiker. Dit kan zowel een Koop als Verkoop zijn.
Verkoop
Een verkoop van Bitcoin voor Euro en/of Eurotegoed.
Verzend­adres
Een Verzendadres betreft een Bitcoinadres van een gehoste en/of zelf-gehoste wallet die eigendom is van Gebruiker.
Voltooide Transactie
Een Transactie wordt als voltooid beschouwd wanneer deze is verwerkt c.q. verzonden door Bitonic.
Website
https://bitonic.nl/, https://bitonic.com/, https://bl3p.eu/ en alle gerelateerde (sub)domeinen.

Artikel 2: Openen van het Account

 1. Het openen of gebruiken van een Account is voorbehouden aan een natuurlijke of rechtspersoon (vertegenwoordigd door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon) die woonachtig is of zijn statutaire zetel heeft in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. Door het openen en gebruiken van een Account verklaart Gebruiker aan deze eis te voldoen en stelt Bitonic op de hoogte van mogelijke wijzigingen.

 2. Het is uitsluitend toegestaan om een Account te openen en de Diensten te gebruiken door natuurlijke personen en (vertegenwoordigers van) rechtspersonen die:

  1. meerderjarig (18+ in Nederland) en volledig beschikkingsbevoegd en handelingsbekwaam zijn ten aanzien van hun eigen vermogen (of dat van de rechtspersoon die vertegenwoordigd wordt);
  2. op grond van de op hem/haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving gerechtigd zijn om de Gebruikersovereenkomst aan te gaan en de Diensten af te nemen; en
  3. niet kwalificeren als ‘US Person’.
 3. Voornoemde voorwaarden worden, voor zover redelijkerwijs mogelijk, door Bitonic gecontroleerd en geverifieerd. Bitonic kan op basis van die controles en verificatie, alsook op andere gronden die haar redelijk voorkomen het verlenen van een Account en toegang tot de Dienstverlening weigeren.

 4. Met de registratie van een Account en het gebruik van de Diensten verklaart en garandeert Gebruiker tegenover Bitonic en de Stichting dat hij/zij:

  1. de Gebruikersovereenkomst gelezen heeft en met de inhoud daarvan bekend en akkoord is;
  2. minstens 18 jaar oud is dan wel de leeftijd heeft die in het land waar hij/zij woont minimaal nodig is om de Diensten te ontvangen;
  3. de risico’s begrijpt die verbonden zijn aan (het handelen in) cryptoactiva en dat hij/zij deze risico’s aanvaardt;
  4. volledig bevoegd is om zelfstandig (rechts)handelingen te verrichten en over zijn/haar vermogen en rechten te beschikken;
  5. alle informatie en documenten die aan Bitonic gezonden zijn geverifieerd heeft en dat die kloppen en volledig zijn;
  6. alles wat hij/zij stort (gelden dan wel Bitcoin) enkel en alleen van hem/haar is en rechtmatig is verkregen, afkomstig van bankrekening(en) of wallet(s) die in zijn/haar naam geregistreerd zijn;
  7. slechts één Account zal aanmaken en gebruiken;
  8. de Diensten niet zal gebruiken op een wijze die strijdig is met (het bepaalde in) de Gebruikersovereenkomst, (overige) op de Diensten van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving en/of anderszins op een wijze die frauduleus en/of onrechtmatig is;
  9. geen ‘US Person’ is;
  10. niet voorkomt op een sanctielijst;
  11. zelf geen PEP is, en dat ook zijn/haar familieleden en/of naaste geassocieerden geen van allen een PEP zijn; en
  12. geen inwoner is van een land waartegen door Nederland, de Europese Unie en/of de Verenigde Naties sancties zijn uitgevaardigd.
 5. Wanneer Bitonic schade lijdt door een onjuiste verklaring van de Gebruiker, kan Bitonic deze schade op Gebruiker verhalen.

Artikel 3: Toegang en gebruik van het Account

 1. Afhankelijk van het land van verblijf of het land van waaruit Gebruiker toegang heeft tot de Diensten, is het mogelijk dat Gebruiker geen gebruik mag maken van de Diensten. Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving die van toepassing is in het land waar hij woont en/of het land waaruit Gebruiker zich toegang verschaft tot de Diensten. Gebruiker verklaart en garandeert dat zijn gebruik van de Diensten is toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Indien Gebruiker een rechtspersoon is, mag het Account alleen worden gebruikt door een persoon die vertegenwoordigingsbevoegd is. Gebruiker is ervoor verantwoordelijk de toegang tot het Account te beperken tot uitsluitend vertegenwoordigingsbevoegde personen.
 3. Transacties namens een rechtspersoon of persoonlijke vennootschap (eenmanszaak daarbij uitgezonderd) mogen alleen plaatsvinden vanaf een zakelijke (geverifieerde) bankrekening op naam van de betreffende onderneming. In alle gevallen kan en mag Bitonic dit verifiëren.
 4. Gebruiker verstrekt Bitonic actuele, nauwkeurige en volledige informatie tijdens het registratie- en verificatieproces. Gebruiker is verplicht om op eigen initiatief zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen Bitonic op de hoogte te stellen van wijzigingen in de verstrekte informatie of andersoortige feiten of omstandigheden die voor Bitonic van belang zijn in het kader van de Dienstverlening. Eventuele negatieve gevolgen of schade(s) die Gebruiker door het nalaten hiervan lijdt, komt uitsluitend voor zijn/haar rekening en risico.
 5. Gebruiker mag enkel namens zichzelf handelen. Het is Gebruiker niet toegestaan zijn Account over te dragen en/of te laten gebruiken door een andere natuurlijke of rechtspersoon, ongeacht of dit gebruik namens Gebruiker plaatsvindt, tenzij Bitonic hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.
 6. Gebruiker mag het Account en de Diensten niet gebruiken voor criminele activiteiten van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het witwassen van geld, het financieren van terrorisme, het ontduiken van sancties, fraude en/of andere illegale activiteiten.
 7. Bitonic spant zich in om Gebruiker 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang te verlenen tot zijn Account en gebruik van de Diensten, maar kan dit niet garanderen. Gepland groot onderhoud kondigt Bitonic tenminste 24 uur van tevoren aan.

Artikel 4: Beëindiging van het Account

 1. Bitonic kan een Account wegens dwingende redenen beëindigen en daarmee de Gebruikersovereenkomst opzeggen. Dit betekent dat openstaande Transacties worden afgewikkeld. Tijdens de afwikkeling blijven alle toepasselijke voorwaarden uit de Gebruikersovereenkomst van kracht.
 2. Gebruiker kan de Gebruikersovereenkomst en zijn Account te allen tijde per direct beëindigen, tenzij dit op grond van toepasselijke wet- of regelgeving verboden is.
 3. Beëindiging van de Gebruikersovereenkomst heeft automatisch tot gevolg dat het Account wordt gesloten en dat de Diensten niet langer worden verleend, tenzij dit noodzakelijk is in verband met rechten en verplichtingen die vóór de datum van beëindiging van de Gebruikersovereenkomst bestonden.
 4. Gebruiker heeft 14 dagen de tijd om Fondsen op te nemen. Wanneer Gebruiker geen actie heeft ondernomen binnen deze termijn, behoudt Bitonic zich het recht voor de Fondsen te verkopen en de opbrengst, na aftrek van gemaakte kosten, te storten op de geverifieerde bankrekening van Gebruiker.
 5. In geval van een inbreuk door Gebruiker op het bepaalde in de Gebruikersovereenkomst, onwettig gebruik of misbruik van de Diensten, of enige andere handeling van Gebruiker die (mogelijk) schade berokkent aan of door de Diensten, is Bitonic gerechtigd om specifiek of volledig gebruik van een Account op te schorten of te blokkeren, een lopende Koop, Verkoop of Order op te schorten of te annuleren, een storting of opname van Fondsen op te schorten of te annuleren, de Fondsen gerelateerd aan een Account te bevriezen of de annulering van een Account op te schorten. Dit kan slechts voor de duur van een onderzoek zijn, maar ook definitief. Voorgaande is ook van toepassing wanneer er derdenbeslag is/wordt gelegd op Fondsen van Gebruiker. Bitonic deelt geen gegevens met overheden of opsporingsdiensten, tenzij Bitonic daartoe wettelijk verplicht is.

Artikel 5: Verificatie

 1. Zowel bij de opening als tijdens het gebruik van het Account verplicht Gebruiker zich ertoe Bitonic doorlopend, desgevraagd maar ook ongevraagd, te voorzien van alle informatie die Bitonic nodig acht of redelijkerwijs nodig kan zijn om aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen te voldoen (o.a. voortvloeiend uit anti-witwas- en sanctieregelgeving).
 2. Het verificatieproces en eventuele aanvullende vereisten kunnen enige tijd in beslag nemen. Dit kan leiden tot vertraagde Diensten, die mogelijk nadelige gevolgen hebben voor Gebruiker. Gebruiker is zich hiervan bewust en vrijwaart Bitonic van hieruit voortvloeiende schade.
 3. In gevallen dat Bitonic tijdens de verificatie niet alle informatie heeft ontvangen van Gebruiker of dat de ontvangen informatie aanleiding daartoe geeft, kan Bitonic het Account beëindigen.
 4. Gebruiker geeft toestemming voor het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met het privacy- en cookieverklaring door gebruik te maken van de Diensten.

Artikel 6: Limieten

 1. De toegang van Gebruiker tot de Diensten omvat beperkingen, waaronder (een combinatie van) dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse, jaarlijkse en/of totale:

  1. handelslimieten;
  2. stortingslimieten;
  3. opnamelimieten.

  Aan voornoemde limieten van Fondsen kunnen tevens minimumbedragen worden gesteld. Deze limieten worden in beginsel vooraf vastgesteld op basis van de door Gebruiker verstrekte informatie.

 2. Bitonic behoudt zich het recht voor de procedures en limieten van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 3. Gebruiker kan een verzoek indienen tot het verhogen van de limieten. Op basis van de verstrekte informatie en/of documentatie bepaalt Bitonic of de limieten worden verhoogd.

Artikel 7: Bitcoin

 1. Nadat Gebruiker Bitcoin heeft gestort in de Bitonic Portfolio en/of op BL3P, wordt deze Bitcoin door de Stichting apart gehouden om zodoende een van Bitonic afgescheiden vermogen te creëren. Gebruiker heeft een vorderingsrecht op de Stichting, naar evenredigheid van het bedrag dat door de Stichting apart wordt gehouden. De Stichting is niet gerechtigd om (zelfstandig) over de betreffende Bitcoin te beschikken.
 2. Bitonic verstuurt Bitcoin op verzoek van Gebruiker naar een door Gebruiker opgegeven Verzendadres. Dit Verzendadres, van een gehoste en/of zelf-gehoste wallet, dient eigendom te zijn van Gebruiker. Opnames kunnen vertraging oplopen als gevolg van door Bitonic genomen beveiligingsmaatregelen en/of drukte op het Bitcoinnetwerk.
 3. Een storting van Bitcoin wordt zo spoedig mogelijk na één of meerdere Netwerkbevestigingen toegevoegd aan het saldo op het Account van Gebruiker. Bitonic kan naar eigen inzicht bepalen hoeveel Netwerkbevestigingen voldoende zijn. Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van Netwerkbevestigingen.
 4. Gebruiker erkent dat het bewaren van Bitcoin in de Bitonic Portfolio en/of op BL3P risico's met zich brengt. Bitonic en de Stichting nemen de nodige maatregelen ter beveiliging van Fondsen in de Bitonic Portfolio en op BL3P om Incidenten te voorkomen. Gebruiker erkent dat elk gebruik van de Bitonic Portfolio en/of BL3P voor eigen risico van Gebruiker is.
 5. Gebruiker verklaart enkel Bitcoin te storten in de Bitonic Portfolio en/of op BL3P afkomstig van een gehoste en/of zelf-gehoste wallet die eigendom is van Gebruiker en niet direct afkomstig is van een niet-gereguleerd gokplatform, Darknet Market of andere illegale bronnen of uit een directe betaling door een derde aan Gebruiker. Bitonic kan en mag dit verifiëren.
 6. Gebruiker verklaart enkel Bitcoin op te nemen van de Bitonic Portfolio en/of van BL3P naar een gehoste en/of zelf-gehoste wallet die eigendom is van Gebruiker, niet zijnde een Ontvangstadres bij een niet-gereguleerd gokplatform, Darknet Market of andere illegale bronnen of Ontvangstadres dat wordt gebruikt voor een directe betaling aan een derde. Bitonic kan en mag dit verifiëren.
 7. Slechts in die gevallen dat Bitonic expliciet te kennen geeft dat Gebruiker aanspraak kan maken op cryptoactivum bij het splitsen (fork) van een cryptoactivumnetwerk, kan deze door Gebruiker worden geclaimd. In alle andere gevallen heeft Gebruiker geen recht op de opbrengst van een splitsing. Bitonic is niet aansprakelijk voor schade c.q. gederfde inkomsten van de keuze voor ondersteuning van het gesplitste netwerk. Bitonic behoudt het recht om te bepalen welk netwerk geldt voor de door Bitonic aangeboden cryptoactiva.

Artikel 8: Fondsen

 1. De Stichting fungeert op basis van een overeenkomst met Bitonic. De Stichting houdt de Fondsen van Gebruiker apart om zodoende een van Bitonic afgescheiden vermogen te creëren. De Stichting is uitsluitend partij bij deze Gebruikersovereenkomst voor dit doel van vermogensscheiding. De Stichting kan gebruikmaken van derden voor de bewaring van de Fondsen.
 2. Gebruiker verklaart dat al zijn huidige en toekomstige Fondsen op legitieme wijze zijn verkregen en niet direct en/of indirect in verband staan met criminele activiteiten van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het witwassen van geld, het financieren van terrorisme, het ontduiken van sancties, fraude en/of andere illegale activiteiten.
 3. Gebruiker verklaart dat hij Fondsen enkel voor zichzelf bewaart en niet voor derden.
 4. Bitonic behoudt zich het recht voor om de herkomst van Fondsen te onderzoeken en passende maatregelen te nemen om risico's te beperken. Bitonic kan Fondsen retourneren naar een geverifieerde bankrekening en/of Retouradres.
 5. Bij vermoeden van fraude en/of misbruik heeft Bitonic het recht stortingen en/of opnames van Fondsen op te schorten of te annuleren totdat de legitimiteit is geverifieerd. Bitonic kan naar eigen inzicht bepalen dat een storting en/of opname van Fondsen aanvullend onderzoek behoeft, moet worden geannuleerd en/of moet worden geretourneerd.
 6. Gebruiker verklaart enkel Fondsen over te maken of te versturen van een bankrekening of gehoste en/of zelf-gehoste wallet die eigendom is van Gebruiker. In alle gevallen kan en mag Bitonic verifiëren of de betreffende bankrekening of gehoste en/of zelf-gehoste wallet aan de Gebruiker toebehoort. Het gebruik van een anonieme bankrekening (bijv.: prepaid bankrekening /pinkaart) is niet toegestaan.
 7. Gebruiker is verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste gegevens (onder andere Ontvangstadres, Retouradres, Verzendadres, Order, hoeveelheid Bitcoin en betalingsgegevens) bij het opnemen en storten van Fondsen en verklaart te weten dat Transacties niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Bitonic is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verstrekken van onjuiste gegevens.
 8. Opnames en stortingen van Fondsen kunnen als gevolg van door Bitonic genomen beveiligingsmaatregelen, drukte op het Bitcoinnetwerk en/of storingen bij betaaldienstverleners of banken vertraging oplopen. Indien er iets misgaat bij de verwerking van een of meerdere Transacties heeft Gebruiker recht op ondersteuning.
 9. Als een Account gedurende 5 jaar niet wordt gebruikt en Bitonic niet in staat is contact te leggen met Gebruiker, kan Bitonic het Account beëindigen en daarmee de relatie opzeggen. Gebruiker verliest in een dergelijk geval alle rechten op de Fondsen.
 10. Het Eurotegoed stelt Gebruiker in staat om binnen de App of Website over te gaan tot Koop en/of Verkoop van Bitcoin. Het Eurotegoed mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Over het Eurotegoed wordt geen rente vergoed.

Artikel 9: Koop

 1. Gebruiker kan via de Website Bitcoin kopen en direct laten versturen naar een gehoste en/of zelf-gehoste wallet die eigendom is van Gebruiker, niet zijnde een Ontvangstadres bij een niet-gereguleerd gokplatform, Darknet Market of andere illegale bronnen of Ontvangstadres dat wordt gebruikt voor een directe betaling aan een derde. De quote voor het kopen, via de in dit lid genoemde wijze, is te zien op het moment van kopen en wordt vastgesteld op het moment dat de betaling via de betaaldienstverlener wordt gestart.
 2. Gebruiker kan via de App en/of Website Bitcoin kopen en bewaren in de Bitonic Portfolio. De quote voor het kopen van Bitcoin, via de in dit lid genoemde wijze, is te zien op het moment van kopen en is beperkt geldig.
 3. Gebruiker kan via Bits periodiek Bitcoin kopen en laten versturen naar een Ontvangstadres van Gebruiker. Op het moment dat de betaling door Bitonic is ontvangen, wordt het ontvangen bedrag in Euro omgezet in Bitcoin. Gebruiker aanvaardt hierbij de prijs die Bitonic betaalt bij het aankopen van Bitcoin op de open markt.
 4. Gebruiker kan via Bits aankopen bundelen tot een maximumbedrag. Het gebundelde bedrag Bitcoin wordt niet bewaard en beheerd zoals omschreven in artikel 7 lid 1 van deze Gebruikersovereenkomst. Na het bereiken van het door Gebruiker ingestelde maximumbedrag of op verzoek van Gebruiker wordt Bitcoin verstuurd naar een Ontvangstadres van Gebruiker. Bitonic kan het genoemde maximumbedrag te allen tijde aanpassen en stelt Gebruiker op de hoogte van de wijziging.
 5. Indien een Bits spaarplan drie maanden inactief is, wordt het gebundelde bedrag automatisch verstuurd naar het door Gebruiker opgegeven Ontvangstadres.
 6. Gebruiker kan via OTC Bitcoin kopen voor een vooraf afgesproken prijs (quote) in de zin van artikel 13 van deze Gebruikersovereenkomst.

Artikel 10: Verkoop

 1. Gebruiker kan via de Website Bitcoin verkopen vanaf een gehoste en/of zelf-gehoste wallet die eigendom is van Gebruiker en niet direct afkomstig is van een niet-gereguleerd gokplatform, Darknet Market of andere illegale bronnen of voortvloeit uit een (directe) betaling aan Gebruiker. De quote voor het verkopen, via de in dit lid genoemde wijze, is te zien op het moment van verkopen en is beperkt geldig
 2. Indien Bitcoin niet tijdig door Bitonic is ontvangen, kan geen uitbetaling plaatsvinden, tenzij Gebruiker akkoord gaat met een nieuwe quote. Bitonic kan bij het niet tijdig ontvangen van Bitcoin overgaan tot annulering van de Transactie en tot retournering van Bitcoin naar het opgegeven Retouradres, waar mogelijk kosten aan zijn verbonden. Deze kosten komen voor rekening van Gebruiker.
 3. Gebruiker kan via de App en/of Website Bitcoin verkopen uit de Bitonic Portfolio. De quote voor het verkopen van Bitcoin, via de in dit lid genoemde wijze, is te zien op het moment van verkopen en is beperkt geldig.
 4. Gebruiker kan via OTC Bitcoin verkopen voor een vooraf afgesproken prijs (quote) in de zin van artikel 13 van deze Gebruikersovereenkomst.

Artikel 11: Transacties en handel

 1. Bitonic initieert bij de eerste aankoop van Gebruiker, waarbij Bitcoin naar een gehoste en/of zelf-gehoste wallet die eigendom is van Gebruiker wordt verstuurd, een wachttijd (‘cooldown-periode’) die tot 1 werkdag kan duren.
 2. Gebruiker houdt zich bij de Koop en/of Verkoop van Bitcoin aan alle op hem van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving.
 3. Bitonic kan een of meerdere (voorgenomen) Transacties om haar moverende redenen annuleren of weigeren. Dit kan bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het geval zijn bij onvoldoende voorraad, onvoldoende vraag en/of aanbod, uitzonderlijke marktomstandigheden of als Transacties in strijd (lijken te) zijn met de Gebruikersovereenkomst. Bitonic is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet verrichten van een of meerdere Transacties.
 4. Bij vermoeden van fraude en/of misbruik heeft Bitonic het recht Transacties op te schorten totdat de legitimiteit is geverifieerd. Indien een Transactie meer dan 60 dagen stilstaat, kan Bitonic de Transactie annuleren en overgaan tot het retourneren van Euro of Bitcoin zoals omschreven in artikel 11 lid 5 en artikel 11 lid 6 van deze Gebruikersovereenkomst.
 5. Indien de Koop van Bitcoin niet kan plaatsvinden door het niet naleven van deze Gebruikersovereenkomst kan Bitonic het aankoopbedrag in Euro, minus de door Bitonic gemaakte kosten, retourneren naar de geverifieerde bankrekening van Gebruiker. Deze kosten bestaan onder andere uit het koersverschil, ontstaan door het verkopen van de voor Gebruiker gereserveerde Bitcoin tegen de op dat moment geldende prijs. Gebruiker kan nooit meer Euro terugkrijgen dan zijn oorspronkelijke aankoopbedrag.
 6. Indien de Verkoop van Bitcoin niet kan plaatsvinden door het niet naleven van deze Gebruikersovereenkomst kan Bitonic het verkoopbedrag in Bitcoin, minus de door Bitonic gemaakte kosten, retourneren naar het opgegeven Retouradres. Deze kosten bestaan onder andere uit het koersverschil, ontstaan door het terugkopen van Bitcoin tegen de op dat moment geldende prijs. Gebruiker kan nooit meer Bitcoin terugkrijgen dan oorspronkelijk door Bitonic ontvangen.

Artikel 12: BL3P

 1. Gebruiker kan op BL3P een instructie geven om Bitcoin te kopen en/of te verkopen door middel van een Limiet Order of Markt Order. Een Order kan achteraf niet worden gewijzigd in een ander type Order.
 2. Een Markt Order wordt direct uitgevoerd en kan niet worden geannuleerd. De uitvoeringsprijs van een Markt Order kan aanzienlijk afwijken van de aangegeven (laatste) prijs op BL3P. Dit kan het gevolg zijn van wijzigingen in zowel vraag als aanbod in het Orderboek. Bitonic geeft een indicatie van de uitvoeringsprijs; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bitonic kan geen indicatie geven wanneer een Markt Order wordt uitgevoerd en evenmin de uitvoering van een Markt Order garanderen.
 3. Een Limiet Order kan direct geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd als er voldoende vraag en/of aanbod is in het Orderboek. Indien een Limiet Order niet is uitgevoerd, kan deze worden geannuleerd. Bitonic kan geen indicatie geven wanneer een Limiet Order wordt uitgevoerd en evenmin de uitvoering van een Limiet Order garanderen.
 4. Bitonic is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering, afhandeling en afwikkeling van Orders op BL3P. Orders worden verwerkt op chronologische volgorde van binnenkomst in het Orderboek. Indien er iets misgaat op BL3P heeft Gebruiker recht op ondersteuning. Gebruiker mag geen misbruik maken van eventuele fouten en/of (technische) storingen op BL3P. Bitonic kan naar eigen inzicht en met terugwerkende kracht eventuele fouten en/of (technische) storingen corrigeren, door uitgevoerde Orders te wijzigen en/of terug te draaien.
 5. Aan het initiëren en uitvoeren van Orders zijn regels verbonden met betrekking tot onder meer uitvoering, kosten en integriteit. Deze regels staan nader beschreven in de handelsregels.
 6. Gebruiker kan op BL3P Bitcoin opnemen en storten via Lightning. Gebruiker verklaart hiervoor een gehoste of zelf-gehoste (Lightning) wallet te gebruiken die eigendom is van Gebruiker. Indien Gebruiker op BL3P niet tijdig reageert op een Lightning invoice (lees: een verzoek tot betaling via Lightning) of een limiet overschrijdt, kan het verzoek voor een opname of storting worden vertraagd of geannuleerd. Bitonic kan de beschikbaarheid van kanalen en liquiditeit voor opnames en stortingen via Lightning niet garanderen. Gebruiker erkent dat elk gebruik van Lightning zeer experimenteel en voor eigen risico van Gebruiker is.
 7. Gebruiker kan een door Bitonic uitgegeven BL3P Lightning-kaart koppelen aan zijn Account op BL3P. Gebruiker kan de BL3P Lightning-kaart ook ontkoppelen. Gebruiker verklaart de BL3P Lightning-kaart te gebruiken voor opnames van Bitcoin via Lightning voor persoonlijk gebruik, inclusief maar niet beperkt tot het doen van betalingen en/of het doen van donaties. Gebruiker kan limieten instellen voor opnames via de BL3P Lightning-kaart. De correcte uitvoering, afhandeling en afwikkeling van opnames vindt plaats onder voorbehoud dat er voldoende saldo aanwezig is op het Account van Gebruiker en er geen limieten worden overschreden.
 8. Gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de door Bitonic uitgegeven BL3P Lightning-kaart. Bij vermoeden van fraude en/of misbruik heeft Bitonic het recht om de BL3P Lightning-kaart te blokkeren. In het geval dat Gebruiker weet of redelijkerwijs behoort te weten dat zijn BL3P Lightning-kaart is gestolen en/of kan worden misbruikt, dient Gebruiker onmiddellijk contact op te nemen via contact@bitonic.nl. Bitonic is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verlies van de BL3P Lightning-kaart.

Artikel 13: OTC

 1. Gebruiker kan via OTC Bitcoin kopen en/of verkopen voor een vooraf afgesproken prijs (quote).
 2. Gebruiker kan Transacties initiëren via een Bitonic gekozen communicatiekanaal. Het aanbod dat Bitonic vervolgens geeft is indicatief en bevat niet alle kosten die van toepassing zijn.
 3. Indien Gebruiker de (voorgenomen) Transactie heeft bevestigd en de Fondsen door Bitonic zijn ontvangen, wordt de Transactie voor Gebruiker door Bitonic verricht. Gebruiker krijgt vervolgens een bevestiging van Bitonic waarin de kosten van de Transactie zijn opgenomen.

Artikel 14: Tarief-, kosten- en vergoedingenbeleid

 1. Bitonic brengt kosten in rekening voor het kopen en/of verkopen van Bitcoin en storten en/of opnemen van Fondsen. Deze kosten kunnen bestaan uit handelskosten, transactiekosten en servicetoeslagen. De voornoemde kosten kunnen op BL3P, voor zover aangegeven, zowel in Euro als in Bitcoin worden berekend. Indien Gebruiker hierin geen keuze maakt, worden de kosten automatisch bepaald. De kosten worden in hele Eurocenten naar boven afgerond.
 2. Op BL3P staan de kosten voor het kopen en/of verkopen van Bitcoin en storten en/of opnemen van Fondsen vermeld op de Website. Indien Gebruiker een instructie geeft, door middel van Markt Order en/of Limiet Order, om Bitcoin te kopen en/of te verkopen, worden de kosten als bedoeld in lid 1 in mindering gebracht aan het saldo van het Account van Gebruiker.
 3. Voor een urgente betaling aan Gebruiker worden extra kosten in rekening gebracht.
 4. De handelskosten, transactiekosten en servicetoeslagen kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Gebruiker is zich hiervan bewust en verklaart wijzigingen bij voorbaat te accepteren.

Artikel 15: Beveiliging

 1. Gebruiker is verantwoordelijk voor het beveiligen van de toegang tot zijn Account, inclusief maar niet beperkt tot de volgende beveiligingsmaatregelen:
  1. een veilige internetverbinding;
  2. een uniek en voldoende complex wachtwoord;
  3. een tweefactorauthenticatie-app waar alleen de Gebruiker toegang toe heeft;
  4. een up-to-date smartphone of computer, webbrowser met de meest recente beveiligingsupdates;
  5. een goed beveiligd e-mailaccount dat niet betrokken is (geweest) bij een datalek voorzien van tweefactorauthenticatie (2FA) waartoe alleen Gebruiker toegang heeft.
 2. De in het vorige lid genoemde beveiligingsmaatregelen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bitonic is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet naleven van beveiligingsmaatregelen, die Gebruiker redelijkerwijze had behoren te nemen.
 3. Bitonic vraagt Gebruiker nooit via een communicatiekanaal om een wachtwoord en/of tweefactorauthenticatie (2FA) code. Gebruiker verklaart nooit in te gaan op dergelijke verzoeken.
 4. In het geval dat Gebruiker weet of redelijkerwijs behoort te weten dat zijn authenticatiegegevens zijn gestolen en/of kunnen worden misbruikt, dient Gebruiker onmiddellijk contact op te nemen via contact@bitonic.nl.

Artikel 16: Consumentenrechten

 1. Binnen de Europese Unie heeft elke consument een basisniveau van consumentenrechten. Deze zijn echter in bepaalde situaties en met betrekking tot specifieke goederen of diensten niet van toepassing. De Diensten die Bitonic aanbiedt, vallen onder een van die situaties: een aankoop van Bitcoin via de App of Website kan niet worden herroepen (ontbonden) wegens het bepaalde in art. 6:230p BW.

Artikel 17: Privacy

 1. Bitonic verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van Gebruiker bij gebruikmaking van de Diensten.
 2. Het belangrijkste doel van het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens is dat Bitonic haar Diensten kan leveren aan Gebruikers in conformiteit met de op Bitonic rustende verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving. De privacy- en cookieverklaring is van toepassing op elk gebruik van de Diensten. Gebruiker verklaart hiervan kennis te hebben genomen.

Artikel 18: Klachten

 1. Gebruiker kan kosteloos klachten indienen via klachten@bitonic.nl. De klachtenprocedure is daarbij van toepassing.
 2. Indien Gebruiker geen aanvullende informatie en/of documentatie verstrekt, kan Bitonic besluiten een klacht niet in behandeling te nemen.

Artikel 19: API

 1. De API op de Website (https://bitonic.nl/) kan enkel en alleen worden gebruikt voor het uitwisselen van informatie tussen Bitonic en Gebruiker. De API op de Website (https://bl3p.eu/) kan zowel worden gebruikt voor het uitwisselen van informatie als het geautomatiseerd uitvoeren van Orders. Bitonic is in beide gevallen niet aansprakelijk voor incorrecte informatie of verkeerd geïnterpreteerde informatie door Gebruiker verstrekt via de API.
 2. Voor het geautomatiseerd kunnen uitvoeren van Orders op BL3P dient Gebruiker een API-sleutel aan te maken. Gebruiker is zich bewust dat met de API-sleutel(s) toegang tot het Account van Gebruiker kan worden verkregen. Gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig gebruik van de API en het veilig bewaren van de API-sleutel(s).
 3. Bitonic stelt documentatie, inclusief maar niet beperkt tot referentie-implementaties, beschikbaar voor het gebruik van de API op BL3P. Bitonic staat niet in voor de juistheid van deze documentatie (inclusief referentie-implementaties) en is niet aansprakelijk voor incorrecte informatie of verkeerde geïnterpreteerde informatie door Gebruiker.
 4. Gebruiker begrijpt dat de API op BL3P bedragen weergeeft in gehele cijfers in de kleinste hoeveelheid waarin Bitcoin en Euro kunnen worden gesplitst.
 5. De API en aanverwante services, zoals aangeboden op de Website, kunnen onderhevig zijn aan aanpassingen in functionaliteit en ondersteunde versies. Bitonic spant zich in om de werking van oudere API-versies intact te laten, maar kan dit niet garanderen. Bitonic behoudt zich het recht voor om aanpassingen door te voeren of specifieke functies uit oudere API-versies te verwijderen.

Artikel 20: Aansprakelijkheid

 1. De Stichting is nooit aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd en in de ruimste zin van het woord.
 2. Bitonic is nooit aansprakelijk voor indirecte schade(s), hoe dan ook genaamd en in de ruimste zin van het woord.
 3. In aanvulling op hetgeen elders bepaald in deze Gebruikersovereenkomst is Bitonic nooit aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd en in de ruimste zin van het woord, ontstaan door en/of samenhangend met:

  1. het niet of vertraagd gebruik kunnen maken van de Diensten via de App of Website ten gevolge van (technische) storingen buiten de controle van Bitonic, inclusief maar niet beperkt tot storingen en/of fouten in de Bitcoin blockchain (en Lightning);
  2. vertragingen in (de verlening van) de Diensten ten gevolge van (technische) storingen als bedoeld onder sub (a);
  3. kennelijke fouten die optreden in (het verlenen van) de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot onrealistische (ver)koopprijzen;
  4. het abusievelijk verstrekken van onjuiste informatie via de App, Website of API (inclusief referentie-implementaties) door Gebruiker, inclusief maar niet beperkt tot het ingeven van onjuiste Ontvangstadres(sen), Retouradres(sen), Verzendadres(sen) en/of betaalgegevens;
  5. wijziging(en) in en/of beëindiging van Diensten en/of algehele beëindiging van de Gebruikersovereenkomst ten gevolge van gewijzigde wet- en/of regelgeving die op de Diensten van toepassing is;
  6. een waardedaling of waardestijging van Bitcoin en/of andere met cryptoactiva samenhangende (technische) risico’s, inclusief maar niet beperkt tot hacking;
  7. het niet veilig bewaren van Bitcoin op een Ontvangstadres van een gehoste en/of zelf-gehoste wallet van Gebruiker;
  8. misbruik, onbevoegd gebruik of onjuist gebruik van de Diensten door Gebruiker, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van de Diensten door Gebruiker op een wijze die strijdig is met (het bepaalde in) de Gebruikersovereenkomst en/of (overige) op de Diensten van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.

  Indien en voor zover Bitonic aansprakelijk mocht zijn voor geleden schade door Gebruiker is de omvang van die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een maximumbedrag van 1.000 (duizend) Euro.

 4. Indien en voor zover Bitonic aansprakelijk mocht zijn voor geleden schade door Gebruiker vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen 12 (twaalf) maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Gebruiker bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter, aanhangig is gemaakt.
 5. Indien Bitonic Bitcoin of toegangsmiddelen tot Bitcoin verliest als gevolg van een toerekenbaar Incident is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de marktwaarde van de verloren gegane Bitcoin op het tijdstip dat het verloren is gegaan.
 6. Indien Gebruiker niet kwalificeert als een consument vrijwaart Gebruiker vrijwaart Bitonic en de Stichting voor alle schade, aansprakelijkheid en/of andere negatieve gevolgen geleden of ingesteld door derden ten gevolge van het gebruik van de Diensten door Gebruiker op een wijze die strijdig is met (het bepaalde in) de Gebruikersovereenkomst, (overige) op de Diensten van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving en/of wegens opzettelijk, frauduleus en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker.
 7. In het geval dat sprake is van overmacht, in de zin van art. 6:75 BW, is Bitonic gerechtigd haar verplichtingen jegens Gebruiker op te schorten en/of de Gebruikersovereenkomst te beëindigen. Gebruiker heeft als gevolg van beëindiging van de Gebruikersovereenkomst geen recht op schadevergoeding.

Artikel 21: Wijzigingsbeding

 1. Bitonic heeft het recht om de Gebruikersovereenkomst, klachtenprocedure, privacy- en cookieverklaring, responsible disclosure, handelsregels en risicoverklaring eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt aan Gebruiker en treden dertig (30) dagen na bekendmaking in werking.
 3. Indien Gebruiker na inwerkingtreding van de wijzigingen doorgaat met het gebruik van de Diensten vormt dit de aanvaarding van Gebruiker. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen heeft Gebruiker de mogelijkheid zijn Account te beëindigen in de zin van artikel 4 van deze Gebruikersovereenkomst.

Artikel 22: Afsluitende bepalingen

 1. Gebruiker is verantwoordelijk voor de opgave en afdracht van belastingen, heffingen en dergelijke in verband met het gebruik van de Diensten.
 2. Indien een of meer bepalingen uit deze Gebruikersovereenkomst of Bijlagen nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van de Gebruikersovereenkomst en Bijlagen onverkort van kracht.
 3. De administratie van Bitonic en de Stichting levert volledig en dwingend bewijs op van (de omvang van) de rechtsverhouding tussen Bitonic, de Stichting en Gebruiker.
 4. Gebruiker kan zijn/haar rechten en/of verplichtingen verkregen of aan hem/haar toekomend uit hoofde van de Dienst of anderszins uit hoofde van (uitvoering van) de Gebruikersovereenkomst niet aan een derde overdragen zonder daartoe voorafgaand en schriftelijk verkregen toestemming van Bitonic. Dit beding heeft naast verbintenisrechtelijke werking tevens goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.
 5. Gebruiker geeft Bitonic en de Stichting bij voorbaat toestemming om alle rechten en verplichtingen uit hoofde van de Gebruikersovereenkomst en alle daarmee samenhangende (rechts)handelingen aan derden over te dragen, hetzij door contractsoverneming (art. 6:159 BW), hetzij afzonderlijk (art. 6:155 BW). Bitonic dan wel de Stichting blijft tegenover Gebruiker verantwoordelijk voor de nakoming van de Gebruikersovereenkomst, totdat Gebruiker geïnformeerd is over de overdracht en over de (rechts)persoon aan wie de rechten en/of verplichtingen zijn overgedragen.
 6. Indien Bitonic of de Stichting geen of gedeeltelijk gebruik maakt van (een van) hun rechten, betekent dit niet dat zij afstand doen van deze rechten en ontslaat dit Gebruiker niet van zijn/haar verplichtingen in dat kader.
 7. Op de Diensten, de Gebruikersovereenkomst, Bijlagen en aanverwante overeenkomsten alsook de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 8. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de uitvoering van) de Diensten, de Gebruikersovereenkomst, Bijlagen en aanverwante overeenkomsten dan wel de rechtsverhouding tussen Bitonic, de Stichting en Gebruiker kunnen uitsluitend worden voorgelegd en worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.